JAVNI RAZPIS


JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021

POVZETEK
Žan Bric je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Mlad prevzemnik se je zavezal, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji. Na kmetiji bo povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlad prevzemnik bo na kmetiji pričel z vodenjem predpisanega knjigovodstva za primarno kmetijsko dejavnost na svoje ime. Nosilec kmetije bo v predpisanem roku izpolnil pogoje za aktivnega kmeta.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Kmetija, ki jo je prevzel Žan, se ukvarja z rastlinsko proizvodnjo, predvsem z vinogradništvom in sadjarstvom (namizno grozdje), kar je tudi glavni vir prihodka. Z nakupom načrtovane strojne opreme oz. kmetijske mehanizacije bo izboljšal konkurenčnost kmetije ter prispeval k manjši obremenitvi okolja s škodljivimi vnosi snovi. Nakup IKT opreme bo prispeval k modernizaciji kmetije in večji administrativni učinkovitosti. Kmetija bo s pomočjo IKT opreme učinkoviteje vodila poslovne in administrativne aktivnosti ter spremljala novosti in komunicirala z ostalimi deležniki.

CILJI
• Gospodarski razvoj kmetije: povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;
• Z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI
• Povečana raznovrstnost pridelave na kmetiji;
• Višji prihodek in dohodek na kmetiji;
• Zaposlitev na kmetiji.

POVEZAVE


https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/

JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti


NAZIV AKTIVNOSTI
»NASTANITVE BRIC«


OPIS AKTIVNOSTI
V okviru naložbe »NASTANITVE BRIC«, ki jo bo izvedel Žan Bric – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, bo potekala rekonstrukcija in dozidava objekta, ki bo v celoti namenjen izvajanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji – kratkotrajne namestitve. Predvidena rekonstrukcija bo zajemala ureditev 4 sob z lastnimi kopalnicami ter preureditev kurilnice in sanitarij. Nov dozidan objekt bo zajemal umestitev novega dostopa za gibalno ovirane osebe ter vhoda v nastanitvene prostore, hkrati pa tudi ureditev manjšega wellnesa, nastanitvenih kapacitet v obliki 2 sob z lastnima kopalnicama ter ureditev balkonov. V sklopu naložbe bo vgrajena tudi čistilna naprava zmogljivosti 12 PE in zbiralnik za zbiranje meteorne vode.


CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI
Cilj naložbe je razširitev dejavnosti kmetijskega gospodarstva, kar pomeni ponujati turistične vsebine, vezane predvsem na namestitvene kapacitete – oddajanje sob in lokalnih doživetij. S širitvijo svoje dejavnosti bo tako ponudba kmetije pridobila na dodani vrednosti, prav tako pa bo močno vplivala tudi na nadaljnjo rast in razvoj ter povišanje zaposlenih.
Rezultati naložbe bodo nove turistične namestitve in posledično dodatna ponudba lokalnih doživetij na kmetiji, s katerimi bomo lahko pritegnili veliko več obiskovalcev in s tem dvignili prepoznavnost kmetije.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/

JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V UREDITEV IN NABAVO OPREME VINSKE KLETI BRIC«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »NALOŽBA V UREDITEV IN NABAVO OPREME VINSKE KLETI BRIC«, ki jo bo izvedel Žan Bric, bo potekala rekonstrukcija in prizidava objekta za namene ureditve vinske kleti ter nabava nove napredne tehnološke opreme za predelavo grozdja v vino in opremo za skladiščenje vina na kmetiji Bric. Poleg navedene opreme bo nabavljena tudi oprema za predelavo sadja, prav tako pa bo postavljen samostojen enostavni objekt iz pretežno lesenih konstrukcijskih elementov, ki bo namenjen skladiščenju kmetijskih pridelkov.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj naložbe je nadgraditi osnovno kmetijsko dejavnost in izboljšati pogojev za predelavo grozdja v vino. Poleg tega je cilj novih kapacitet in napredne tehnološke opreme v vinski kleti izboljšati ekonomsko sposobnost in konkurenčnost kmetije.
Rezultat naložbe je rekonstruiran objekt z novo opremo, ki bo omogočil višje prihodke in večjo produktivnost na kmetiji, povečan obseg pridelave lastnega vina, razvoj novih proizvodov ter izboljšano kakovost in dvig dodane vrednosti proizvodov.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/